Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2015p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ИСТМИКО−ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Проф. Н. А. ЩЕРБИНА, МУ'АВИЯ САЛЕМ НАСЕР АЛЬМАРАДАТ
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Проведено исследование кровотока в мелких сосудах шейки матки у женщин с риском развития истмико−цервикальной недостаточности (ИЦН), о чем свидетельствуют снижение индексов периферического сопротивления на трех уровнях шеечной перфузии − в нисходящей ветви маточной артерии, периферической и стромальной зонах шейки матки, а также повышение сопротивления кровотока в центральной зоне. Таким пациенткам рекомендуется до наступления беременности коррекция ИЦН методом биоревитализации с применением филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Ключевые слова: истмико−цервикальная недостаточность, допплерометрия, диагностика, лечение.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІСТМІКО−ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

М. О. ЩЕРБИНА, МУ'АВІЯ САЛЕМ НАСЕР АЛЬМАРАДАТ

Проведено дослідження кровотоку в дрібних судинах шийки матки у жінок із ризиком розвитку істміко−цервікальної недостатності (ІЦН), про що свідчать зниження індексів периферичного опору на трьох рівнях шийкової перфузії − в нисхідній гілці маткової артерії, периферичній та стромальній зонах шийки матки, а також підвищення опору кровотоку у центральній зоні. Таким пацієнткам рекомендовано до настання вагітності корекцію ІЦН методом біоревіталізації із застосуванням філерів на основі гіалуронової кислоти.

Ключові слова: істміко−цервікальна недостатність, допплерометрія, діагностика, лікування.

MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CERVICAL INCOMPETENCE

M. O. SHCHERBINA, MU'AWYA SALEM NASR ALMARADAT

Cervical blood flow in small vessels was studied in women at risk for cervical incompetence suggested by decrease in peripheral resistance index at three levels of cervical perfusion, namely in the descending branch of the uterine artery, peripheral and stroma areas of the cervix, as well as increased resistance to blood flow in the central area. Therefore such patients are recommended correction with biorevitalization methods by using fillers based on hyaluronic acid before pregnancy.

Key words: cervical incompetence, Doppler investigation, diagnosis, treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (519 KB)
Наверх