Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2016p.

ХІРУРГІЯ

ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ВРОДЖЕНИХ ДЕВІАЦІЙ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

Доц. А. В. АРКАТОВ
Харківський національний медичний університет, Україна

Подано комбінований метод тунікоплікації у поєднанні з еліпсоподібною резекцією поздовжнього (зовнішнього) шару білкової оболонки статевого члена у пацієнтів із його вродженою ізольованою девіацією. Це хірургічне лікування дає змогу отримати хороші результати за рахунок мінімізації розвитку можливих післяопераційних ускладнень, які відзначаються після резекції всіх шарів білкової оболонки статевого члена і тунікоплікації як самостійних методів оперативної корекції девіації.

Ключові слова: девіація статевого члена, резекція білкової оболонки, тунікоплікація, післяопераційні ускладнення.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ ДЕВИАЦИЙ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

А. В. АРКАТОВ

Представлен комбинированный метод туникопликации в сочетании с эллипсовидной резекцией продольного (наружного) слоя белочной оболочки полового члена у пациентов с его врожденной изолированной девиацией. Данное хирургическое лечение позволяет добиться хороших результатов за счет минимизации развития послеоперационных осложнений, которые отмечаются после резекции всех слоев белочной оболочки полового члена и туникопликации как самостоятельных методов оперативной коррекции девиации.

Ключевые слова: девиация полового члена, резекция белочной оболочки, туникопликация, послеоперационные осложнения.

SURGICAL CORRECTION OF CONGENITAL PENILE DEVIATIONS

A. V. ARKATOV

A combined method of tunica placation and ellipse resection of a longitudinal (external) layer of tunica albuginea of the penis in patients with congenital isolated penile deviation is presented. This method of treatment allows achieving good results at the expense of minimizing development of possible postoperative complications observed after resection of all layers of tunica albuginea of penis and tunica placation as independent methods of operative correction of deviation.

Key words: penile deviation, resection of tunica albuginea, tunica placation, postoperative complications.


Завантажити статтю в форматі PDF (316 KB)
Наверх