Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2017p.

НЕВРОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ СПОНДИЛОГЕННОЇ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Доц. Н. О. НЕКРАСОВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Подано результати вивчення спондилогенних порушень у хворих молодого віку із вертебробазилярною недостатністю. Виявлено, що на ранніх стадіях захворювання превалюють суб'єктивні прояви (ортостатичне запаморочення, ситуаційне підвищення артеріального тиску, зниження маси тіла, зорові порушення), а зі збільшенням стадії − частіше об'єктивні (системне запаморочення, серцебиття, кардіалгії, шум у вухах, відчуття недостатності повітря, потемніння перед очима, похитування під час ходіння, стани, що супроводжуються втратою свідомості). Суб'єктивні прояви підтверджуються наростанням неврологічного дефіциту у хворих із більш піздними стадіями вертебробазилярної недостатності.

Ключові слова: неврологічні прояви, спондилогенні порушення, вертебробазилярна недостатність.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОГЕННОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Н. А. НЕКРАСОВА

Представлены результаты изучения спондилогенных нарушений у больных молодого возраста с вертебробазилярной недостаточностью. Выявлено, что на ранних стадиях заболевания превалируют субъективные проявления (ортостатическое головокружение, ситуационное повышение артериального давления, снижение массы тела, зрительные нарушения), а с увеличением стадии − чаще объективные (системное головокружение, сердцебиение, кардиалгии, шум в ушах, ощущение недостаточности воздуха, потемнение перед глазами, покачивание при ходьбе, состояния, сопровождающиеся потерей сознания). Субъективные проявления подтверждаются нарастанием неврологического дефицита у больных с более поздними стадиями вертебробазилярной недостаточности.

Ключевые слова: неврологические проявления, спондилогенные нарушения, вертебробазилярная недостаточность.

THE FEATURES OF SPONDYLOGENIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY CLINICAL COURSE IN YOUNG PEOPLE

N. O. NEKRASOVA

The results of the study of spondylogenic disorders in young patients with vertebrobasilar insufficiency are presented. It was found that the early stages of the disease are characterized by prevalence of subjective manifestations (orthostatic dizziness, situational increase in blood pressure, weight loss, visual disorders), and with the stage increase − more often objective (systemic dizziness, palpitations, cardialgias, tinnitus, feeling of air lack, darkening of the eyes, shaking while walking, conditions accompanied by loss of consciousness). Subjective manifestations were confirmed by increase in neurological deficit in patients with later stages of vertebrobasilar insufficiency.

Key words: neurological manifestations, spondylogenic disorders, vertebrobasilar insufficiency.


Завантажити статтю в форматі PDF (570 KB)
Наверх