Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2017p.

ХІРУРГІЯ

РЕГРЕСІЯ МАСИ ТІЛА ХВОРИХ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ ПІСЛЯ БІЛІОПАНКРЕАТИЧНОГО ШУНТУВАННЯ У МОДИФІКАЦІЇ HESS − MARCEAU

Проф. І. М. ТОДУРОВ, канд. мед. наук О. В. ПЕРЕХРЕСТЕНКО, канд. мед. наук О. О. КАЛАШНІКОВ, канд. мед. наук С. В. КОСЮХНО, О. І. ПЛЕГУЦА, Г. Ю. САВЕНКО
ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України, Київ, Україна

Проаналізовано результати лікування пацієнтів із морбідним ожирінням, яким було виконано біліопанкреатичне шунтування у модифікації Hess − Marceau як первинну баріатричну методику. Впродовж різних термінів післяопераційного спостереження було відзначено хороші та відмінні результати.

Ключові слова: морбідне ожиріння, біліопанкреатичне шунтування в модифікації Hess − Marceau, відсоток втрати надлишку маси тіла, відсоток втрати надлишку індексу маси тіла, регресія маси тіла, регресія надлишку індексу маси тіла, дефіцит маси тіла, рецидив морбідного ожиріння.

РЕГРЕССИЯ МАССЫ ТЕЛА БОЛЬНЫХ МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ БИЛИОПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ШУНТИРОВАНИЯ В МОДИФИКАЦИИ HESS − MARCEAU

И. М. ТОДУРОВ, А. В. ПЕРЕХРЕСТЕНКО, А. А. КАЛАШНИКОВ, С. В. КОСЮХНО, А. И. ПЛЕГУЦА, Г. Ю. САВЕНКО

Проанализированы результаты лечения пациентов с морбидным ожирением, которым было выполнено билиопанкреатическое шунтирование в модификации Hess − Marceau в качестве первичной бариатрической методики. В течение разных сроков послеоперационного наблюдения были отмечены хорошие и отличные результаты.

Ключевые слова: морбидное ожирение, билиопанкреатическое шунтирование в модификации Hess − Marceau, процент потери избытка массы тела, процент потери избытка индекса массы тела, регрессия массы тела, регрессия избытка индекса массы тела, дефицит массы тела, рецидив морбидного ожирения.

BODY WEIGHT REGRESSION IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AFTER HESS − MARCEAU BILIOPANCREATIC DIVERSION

I. M. TODUROV, O. V. PEREKHRESTENKO, O. O. KALASHNIKOV, S. V. KOSIUKHNO, O. I. PLEHUTSA, H. Yu. SAVENKO

The results of treatment of patients with morbid obesity who underwent Hess − Marceau biliopancreatic diversion as a primary bariatric technique were analyzed. Good and excellent results werenoted in all periods of postoperative follow up.

Key words: morbid obesity, Hess−Marceau biliopancreatic diversion, percent of abundant body mass loss, percent of abundant body mass index loss, body mass regression, abundant body mass regression, body mass deficiency, morbid obesity relapse.


Завантажити статтю в форматі PDF (294 KB)
Наверх