Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2018p.

ХІРУРГІЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО−АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ У БАРІАТРИЧНІЙ ХІРУРГІЇ ЗА ШКАЛОЮ P−POSSUM

Проф. І. М. ТОДУРОВ, канд. мед. наук О. В. ПЕРЕХРЕСТЕНКО, канд. мед. наук О. О. КАЛАШНІКОВ, канд. мед. наук С. В. КОСЮХНО, О. І. ПЛЕГУЦА
ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій" НАН України, Київ, Україна

Проаналізовано результати хірургічного лікування пацієнтів із морбідним ожирінням, яким було виконано рукавну резекцію шлунка або біліопанкреатичне шунтування у модифікації Hess − Marceau. Для прогнозування операційно−анестезіологічного ризику у цих хворих застосовано шкалу P−POSSUM. Результати дослідження засвідчили, що її використання у баріатричній хірургії приводить до суттєвої переоцінки ризику ускладнень та летальності у ранньому післяопераційному періоді.

Ключові слова: морбідне ожиріння, післяопераційні ускладнення, летальність, прогноз.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННО−АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА В БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПО ШКАЛЕ P−POSSUM

И. М. ТОДУРОВ, О. В. ПЕРЕХРЕСТЕНКО, О. О. КАЛАШНИКОВ, С. В. КОСЮХНО, А. И. ПЛЕГУЦА

Проанализированы результаты хирургического лечения пациентов с морбидным ожирением, которым была выполнена рукавная резекция желудка или билиопанкреатическое шунтирование в модификации Hess − Marceau. Для прогнозирования операционно−анестезиологического риска у этих больных использована шкала P−POSSUM. Результаты исследования показали, что ее применение в бариатрической хирургии приводит к существенной переоценки риска осложнений и летальности в раннем послеоперационном периоде.

Ключевые слова: морбидное ожирение, послеоперационные осложнения, летальность, прогноз.

PROGNOSIS OF OPERATIVE AND ANESTHESIOLOGICAL RISK IN BARIATRIC SURGERY WITH P−POSSUM SCALE

I. M. TODUROV, O. V. PEREKHRESTENKO, O. O. KALASHNIKOV, S. V. KOSIUKHNO, O. I. PLEHUTSA

The results of surgical treatment of the patients with morbid obesity who underwent sleeve−gastrectomy or biliopancreatic diversion in Hess − Marceau modification were analyzed. P−POSSUM scale was applied for prognosis operative and anesthesiological risk in these patients. The results of the study showed that the use of P−POSSUM in bariatric surgery leads to a significant overestimation of the risk of early postoperative morbidity and mortality.

Key words: morbid obesity, postoperative morbidity, mortality, prognosis.


Завантажити статтю в форматі PDF (123 KB)
Наверх