Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2018p.

НЕВРОЛОГІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДАНИХ НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ СВІДОМОСТІ

О. В. КУЛИК
Науково−практичний центр нейрореабілітації "Нодус", Бровари Київської обл., Україна

Проаналізовано результати обстеження 220 хворих із посткоматозними порушеннями свідомості на різних стадіях її відновлення після тяжкої черепно−мозкової травми. З’ясовано клінічні кореляти стадій відновлення свідомості з даними рентгенівських комп’ютерно−томографічних досліджень. Виявлено, що динаміка стадійного відновлення свідомості залежить перш за все від вираженості дифузних органічних змін у головному мозку. Результати дослідження слід враховувати при виборі тактики і лікувальної стратегії на етапі реабілітації.

Ключові слова: черепно−мозкова травма, кома, посткоматозні порушення свідомості, рентгенівська комп’ютерна томографія, нейрореабілітація.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДАННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗИРУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ СОЗНАНИЯ

О. В. КУЛИК

Пранализированы результаты обследования 220 больных с посткоматозными расстройствами сознания на разных стадиях его восстановления после тяжелой черепно−мозговой травмы. Выяснены клинические корреляты стадий восстановления сознания с данными рентгеновских компьютерно−томографических исследований. Обнаружено, что динамика стадийного восстановления сознания зависит прежде всего от выраженности диффузных органических изменений в головном мозге. Результаты исследования следует учитывать при выборе тактики и лечебной стратегии на этапе реабилитации.

Ключевые слова: черепно−мозговая травма, кома, посткоматозные нарушения сознания, рентгеновская компьютерная томография, нейрореабилитация.

CHARACTERISTICS OF NEUROIMAGING FINDINGS IN PATIENTS WITH POST−TRAUMATIC CONSCIOUSNESS DISORDERS

O. V. KULYK

The results of the examination of 220 patients with postcomatose disorders of consciousness at different stages of its recovery after severe craniocerebral injury were analyzed. Clinical correlations consciousness restoration stages and the data of X−ray computer−tomographic researches were are found out. It was revealed that the dynamics of a stage−by−stage consciousness restoration depended primarily on the severity of diffuse organic changes in the brain. The results of the study should be taken into account when choosing tactics and treatment strategies at the stage of rehabilitation.

Key words: craniocerebral injury, coma, postcomatose consciousness disorders, X−ray computed tomography, neurorehabilitation.


Завантажити статтю в форматі PDF (468 KB)
Наверх