Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2018p.

ТЕРАПІЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Проф. М. М. КОЧУЄВА1, доц. Л. А. РУБАН2, Г. А. ТИМЧЕНКО1, канд. мед. наук А. В. РОГОЖИН1, доц. В. Г. ПСАРЬОВА3, доц. Г. І. КОЧУЄВ1
1 Харківська медична академія післядипломної освіти, 2 Харківська державна академія фізичної культури, 3 Сумський державний університет, Україна

Подано результати дослідження впливу програми фізичної реабілітації на показники функції зовнішнього дихання та кардіогемодинаміки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою. Використання комплексу методів фізичної реабілітації на тлі базисної медикаментозної терапії сприяє більшій позитивній динаміці показників функцій зовнішнього дихання, параметрів систолічної та діастолічної функцій лівого шлуночка серця порівняно з їх динамікою у пацієнтів, які отримували тільки медикаментозне лікування.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, гіпертонічна хвороба, фізична реабілітація.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

М. Н. КОЧУЕВА, Л. А. РУБАН, А. А. ТИМЧЕНКО, А. В. РОГОЖИН, В. Г. ПСАРЕВА, Г. И. КОЧУЕВ

Представлены результаты исследования влияния программы физической реабилитации на показатели функции внешнего дыхания и кардиогемодинамики у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с гипертонической болезнью. Использование комплекса методов физической реабилитации на фоне базисной медикаментозной терапии способствует большей положительной динамике показателей функций внешнего дыхания, параметров систолической и диастолической функций левого желудочка сердца по сравнению с их динамикой у пациентов, получавших только медикаментозное лечение.

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, гипертоническая болезнь, физическая реабилитация.

THE EFFICIENCY OF PHYSICAL REHABILITATION IN PATIENTS WITH CARDIOPULMONAL PATHOLOGY

M. M. KOCHUIEVA, L. A. RUBAN, H. A. TYMСHENKO, A. V. ROHOZHYN, V. H. PSAROVA, H. I. KOCHUIEV

Here, the influence of the physical rehabilitation program on the indices of external respiration function and cardiac hemodynamics in patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with hypertension is studied. The use of a combination of physical rehabilitation methods against the background of basic drug therapy contributes to more significant positive changes of indicators of respiratory function, parameters of systolic and diastolic functions of the left ventricle of the heart compared to that in patients receiving only drug treatment.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, physical rehabilitation.


Завантажити статтю в форматі PDF (146 KB)
Наверх