Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2019p.

НЕВРОЛОГІЯ

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛІЗИСУ ПРИ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ

Доц. Г. Г. СИМОНЕНКО1, Л. В. ДУБІНІНА2, Р. А. МОКРИНСЬКИЙ2, С. В. ЖОГОВ2, М. О. СТЕФАНЮК2
1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
2 Київська міська клінічна лікарня № 6, Україна

Подано клінічні дані п’яти пацієнтів з ішемічним інсультом, яким було проведено системний тромболізис. Показано динаміку неврологічного статусу, проведену терапію з урахуванням супровідної патології, надано рекомендації при виписці з неврологічного відділення. Визначено, що тромболітична терапія дає змогу зменшити післяінсультний неврологічний дефіцит, збільшити функціональне відновлення і, таким чином, покращити якість життя у даного контингенту хворих.

Ключові слова: троболітична терапія, похилий вік, ішемічний інсульт.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛИЗИСА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Г. Г. СИМОНЕНКО, Л. В. ДУБИНИНА, Р. А. МОКРИНСКИЙ, С. В. ЖОГОВ, М. А. СТЕФАНЮК

Представлены клинические данные пяти пациентов с ишемическим инсультом, которым был проведен системный тромболизис. Показаны динамика неврологического статуса, проведенная терапия с учетом сопутствующей патологии, даны рекомендации при выписке из неврологического отделения. Определено, что тромболитическая терапия позволяет уменьшить постинсультный неврологический дефицит, увеличить функциональное восстановление и, таким образом, повысить качество жизни у данного контингента пациентов.

Ключевые слова: тромболитическая терапия, пожилой возраст, ишемический инсульт.

EXPERIENCE OF PERFORMING SYSTEMIC THROMBOLYSIS IN STROKE OF AGED PATIENTS

H. H. SYMONENKO, L. V. DUBININA, R. A. MOKRYNSKYI, S. V. ZHOHOV, M. O. STEFANIUK

Clinical data on five patients with ischemic stroke subjected to systemic thrombolysis have been presented. There have been demonstrated the dynamics of neurological status, the performed therapy taking into account the accompanying pathology, at the discharge from the neurological department the recommendations have been issued. It has been determined that thrombolytic therapy makes it possible to reduce post−neurological deficiency, increase functional recovery and thereby to improve the life quality in this category of patients.

Key words: thrombolytic therapy, aged patients, stroke.


Завантажити статтю в форматі PDF (118 KB)
Наверх