Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2019p.

ТЕРАПІЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕКРЕТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА

Канд. мед. наук В. В. КУЧЕРЯВЧЕНКО, д-р мед. наук Ю. В. ВОЛКОВА, канд. мед. наук К. Ю. ШАРЛАЙ
Харківський національний медичний університет, Україна

За допомогою системного багатофакторного аналізу було визначено інтегральні показники і побудовано математичну модель стану активності біомаркерів жирової тканини, що дало змогу визначити як загальні закономірності, так і певні особливості, характерні для хворих залежно від індексу маси тіла на момент отримання ними політравми.

Ключові слова: системний багатофакторний аналіз, продукти секреції функції жирової тканини, підвищений індекс маси тіла, політравма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА

В. В. КУЧЕРЯВЧЕНКО, Ю. В. ВОЛКОВА, К. Ю. ШАРЛАЙ

С помощью системного многофакторного анализа были определены интегральные показатели и построена математическая модель состояния активности биомаркеров жировой ткани, что позволило определить как общие закономерности, так и определенные особенности, характерные для больных в зависимости от индекса массы тела на момент получения ими политравмы.

Ключевые слова: системный многофакторный анализ, продукты секреции функции жировой ткани, повышенный индекс массы тела, политравма.

FUNCTIONAL STATE OF SECRETORY ACTIVITY OF ADIPOSE TISSUE IN TRAUMATIC DISEASE IN PATIENTS WITH INCREASED BODY MASS INDEX

V. V. KUCHERIAVCHENKO, Yu. V. VOLKOVA, K. Yu. SHARLAI

Integrated indices were determined by means of system multivariate analysis and the mathematical model of the state of the adipose tissue biomarkers was developed, that allowed to determine both general patterns and certain features which are characteristic for the patients depending on the body mass index at the time the polytrauma injuring.

Key words: systemic multivariate analysis, adipose tissue secretion products, increased body mass index, polytrauma.


Завантажити статтю в форматі PDF (130 KB)
Наверх