Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2021p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-1-7)

ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНГІОГЕНЕЗУ, СТАН СУДИННОГО ТОНУСУ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І МЕТАБОЛІЧНУ АКТИВНІСТЬ КАРДІОМІОЦИТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

Канд. мед. наук С. І. ЕСТРІН1, 2, канд. мед. наук Т. В. КРАВЧЕНКО1, А. О. КОВАЛЬЧУК1, Є. С. АКОБІРОВ1
1 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", Харків, Україна
2 ДУ "Інститут невідкладної та відновної хірургії імені В. К. Гусака НАМН України", Київ, Україна

Подано результати експериментального дослідження ефективності лікування гострого інфаркту міокарда шляхом кардіоміопластики: внутрішньовенного, інтракоронарного та інтраміокардіального введення аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку. Установлено покращення метаболізму кардіоміоцитів за рахунок нормалізації балансу між інтенсивністю вільнорадикального окислення і антиоксидантного захисту.

Ключові слова: кардіоміопластика, мезенхімальні стовбурові клітини, інфаркт міокарда, міокардіальний метаболізм.

ВЛИЯНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНГИОГЕНЕЗА, СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОГО ТОНУСА, ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

С. И. ЭСТРИН, Т. В. КРАВЧЕНКО, А. О. КОВАЛЬЧУК, Е. С. АКОБИРОВ

Представлены результаты экспериментального исследования эффективности лечения острого инфаркта миокарда путем кардиомиопластики: внутривенного, интракоронарного и интрамиокардиального введения аутологических мезенхимальных стволовых клеток костного мозга. Установлено улучшение метаболизма кардиомиоцитов за счет нормализации баланса между интенсивностью свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты.

Ключевые слова: кардиомиопластика, мезенхимальные стволовые клетки, инфаркт миокарда, миокардиальный метаболизм.

INFLUENCE OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON EFFICIENCY OF ANGIOGENESIS, STATE OF VASCULAR TONE, INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION AND METABOLIC ACTIVITY OF CARDIOMYOCYTES IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION

S. I. ESTRIN, T. V. KRAVCHENKO, A. O. KOVALCHUK, Ye. S. AKOBIROV

The results of an experimental study of the effectiveness of acute myocardial infarction treatment by cardiomyoplasty: intravenous, intracoronary and intramyocardial administration of autologous mesenchymal bone marrow stem cells have been presented. Improvement of cardiomyocyte metabolism due to normalization of the balance between the intensity of free radical oxidation and antioxidant protection has been established.

Key words: cardiomyoplasty, mesenchymal stem cells, myocardial infarction, myocardial metabolism.
REFERENCES


1. Bіologіchnі markeri ta їkh zastosuvannya pri sertsevіi nedostatnostі. Konsensus Vseukraїns'koї asotsіatsії kardіologіv Ukraїni, Vseukraїns'koї asotsіatsії fakhіvtsіv іz sertsevoї nedostatnostі ta Ukraїns'koї asotsіatsії fakhіvtsіv z nevіdkladnoї kardіologії / L. G. Voronkov ta іn. // Ukr. kardіologіchnii zhurn. 2019. № 26 (2). S. 19−30.

2. Nikonenko A. S., Molodan A. V., Ivashchuk V. A. Otsenka deformatsionnykh svoistv miokarda u bol'nykh ishemicheskoi bolezn'yu serdtsa s vyrazhennoi dilatatsiei polosti levogo zheludochka, oslozhnennoi serdechnoi nedostatochnost'yu // Vіsn. sertsevo−sudinnoї khіrurgії. 2015. S. 135−139.

3. Koronarne shuntuvannya u khvorikh ІKhS z khronіchnoyu sertsevoyu nedostatnіstyu / A. V. Gabrієlyan ta іn. // Shchorіchnik naukovikh prats' Asotsіatsії sertsevo−sudinnikh khіrurgіv Ukraїni. Sertsevo−sudinna khіrurgіya. 2009. № 17. S. 103−107.

4. Heart failure: preventing disease and death worldwide / P. Ponikowski et al. // ESC Heart Failure. 2014. № 1 (1). R. 4−25.

5. Implantable cardiac defibrillator and mortality in non−ischaemic cardiomyopathy: an updated meta−analysis / A. C. Alba et al. // Heart. 2018. № 104 (3). R. 230−236. https://doi.org/10.1136/heartjnl−2017−311430

6. Nanayakkara S., Patel H. C., Kaye D. M. Hospitalisation in patients with heart failure with preserved ejection fraction // Clin. Med. Insights Cardiol. 2018. № 12: R. 1179−1189. https://doi.org/10.1177/1179546817751609

7. Kompleksnii pіdkhіd do lіkuvannya khvorikh na dilatatsіinu kardіomіopatіyu / O. A. Krikunov ta іn. // Vіsn. sertsevo−sudinnoї khіrurgії. 2015. № 23. S. 77−82.

8. Blair A. The use of left ventricular assist devices in end−stage heart failure // Crit. Care Nurs Q. 2018. № 41 (4). R. 376−382. https://doi.org/10.1097/cnq.0000000000000223

9. Very long−term follow−up data of non−ischemic idiopathic dilated cardiomyopathy after beta−blocker therapy: recurrence of left ventricular dysfunction and predictive value of 123I−metaiodobenzylguanidine scintigraphy / S. Nishimura et al. // Heart Vessels. 2018 Aug 24. URL: http://doi: 10.1007/s00380−018−1245−y

10. Kanda P. Davis D. Cellular mechanisms underlying cardiac engraftment of stem cells, expert opinion on biological therapy. URL: http://dx.doi.org/10.1080/14712598.2017.1346080. 03 Jul 2017

11. Dzherela stovburovikh klіtin dlya lіkuvannya khvorikh z porushenoyu funktsієyu skorochennya mіokarda / A. V. Gabrієlyan, V. I. Smorzhevs'kii, T. N. Domans'kii, V. F. Onіshchenko // Sertse і sudini. 2011. № 3 (35). S. 89−92.

12. Aktual'nі problemi sertsevo−sudinnoї khіrurgії / A. V. Gabrієlyan ta іn. // Tezi dop. VII Pіvdennoukraїns'koї nauk.−prakt. konf. "Suchasnі problemi aterosklerozu − vіd gіpotez do faktіv". Odesa, 2012. 146 s.

13. Suchasnі pіdkhodi ta metodiki transplantatsії stovburovikh klіtin khvorim z termіnal'noyu stadієyu sertsevoї nedostatnostі / A. V. Gabrієlyan ta іn. // Kardіokhіrurgіya ta іnterventsіina kardіologіya. 2014. № 1 (6). S. 8−12.

14. Gabrієlyan A. V. Suchasnі metodi khіrurgіchnogo lіkuvannya refrakternoї serdtsevoї nedostatotnostі pri іshemіchnіi khvorobі sertsya // Klіnіchna khіrurgіya. 2014. № 1, 2. S. 52−55.

15. Sistemnoe vvedenie autologichnykh mononuklearnykh prekul'tivirovannykh kletok kostnogo mozga pri serdechnoi nedostatochnosti / A. U. Dzholdasbekova i dr. // Clinical Medicine of Kazakhstan. 2015. № 3 (37). S. 14−18.

16. Golukhova E. Z., Kakuchaya T. T. Kletochnaya terapiya v kardiologii i serdechno−sosudistoi khirurgii: obzor randomizirovannykh issledovanii. Realii i perspektivy // Kreativnaya kardiologiya. 2007. № 1−2. S. 55−74.

17. Grin' V. K., Mikhailichenko V. Yu. Patofiziologicheskie aspekty kletochnoi kardiomioplastiki pri eksperimental'nom infarkte miokarda // Tavricheskii mediko−biologicheskii vestn. 2012. T. 15, № 3, ch. 1 (59). S. 81−84.Завантажити статтю в форматі PDF (177 KB)
Наверх