Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2017p.

ХІРУРГІЯ

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З НЕСПРОМОЖНІСТЮ ШВІВ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ

Проф. В. В. БОЙКО1, 2, проф. С. О. САВВІ1, 2, проф. В. Г. ГРОМА1, 2, С. Ю. БИТЯК1
1 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", Харків
2 Харківський національний медичний університет, Україна

Проаналізовано результати лікування хворих із частковою неспроможністю швів стравохідних анастомозів. В одних хворих було застосовано трансназальний зонд та відкриті оперативні втручання, в іншіх − хірургічну тактику, спрямовану на ранню діагностику неспроможності та лікування за допомогою мініінвазивних технологій, в першу чергу,− стентування зони неспроможності.

Ключові слова: стравохід, ендоскопічне стентування, неспроможність анастомозів.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНИХ С НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШВОВ ПИЩЕВОДНЫХ АНАСТОМОЗОВ

В. В. БОЙКО, С. А. САВВИ, В. Г. ГРОМА, С. Ю. БИТЯК

Проанализированы результаты лечения больных с частичной несостоятельностью швов пищеводных анастомозов. У одних больных применялись трансназальный зонд и открытые оперативные вмешательства, у других − хирургическая тактика, направленная на раннюю диагностику несостоятельности и лечение с применением миниинвазивных технологий, в первую очередь,− стентирование зоны несостоятельности.

Ключевые слова: пищевод, эндоскопическое стентирование, несостоятельность анастомозов.

ANALYSIS OF THE RESULTS OF ESOPHAGEAL ANASTOMOSIS SUTURE FAILURE TREATMENT

V. V. BOIKO, S. O. SAVVI, V. H. HROMA, S. Yu. BYTIAK

The results of treatment for partial failure of esophageal anastomosis suture were analyzed. Group 1 were used transnasal probe and open surgical interventions, group 2 surgical tactics aimed at early diagnosis of failure and treatment with the use of mini−invasive techniques, primarily stenting the failure area.

Key words: esophagus, endoscopic stenting, anastomosis failure.


Завантажити статтю в форматі PDF (282 KB)
Наверх