Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2018p.

НЕВРОЛОГІЯ

ДИНАМІКА КЛІНІКО−НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ ІЗ ПОСТКОМАТОЗНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СВІДОМОСТІ ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО−МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

Канд. мед. наук О. В. КУЛИК
ТОВ "Науково−практичний центр нейрореабілітації “Нодус”", Бровари Київської обл., Україна

Проаналізовано результати клініко−неврологічного обстеження хворих із посткоматозними порушеннями свідомості на різних стадіях її відновлення після тяжкої черепно−мозкової травми. Встановлено, що у зазначеного контингенту незалежно від стадії відновлення свідомості відсутня специфічна неврологічна вогнищева симптоматика, а прогноз виходу на вищі рівні відновлення свідомості залежав від варіанту клінічної форми тяжкої черепно−мозкової травми та глибини коми, що передувала вегетативному статусу.

Ключові слова: черепно−мозкова травма, кома, посткоматозні порушення свідомості, вегетативний статус.

ДИНАМИКА КЛИНИКО−НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОМАТОЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО−МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

А. В. КУЛИК

Проанализированы результаты клинико−неврологического обследования больных с посткоматозными нарушениями сознания на разных стадиях его восстановления после тяжелой черепно−мозговой травмы. Установлено, что у данного контингента независимо от стадии восстановления сознания отсутствует специфическая неврологическая очаговая симптоматика, а прогноз выхода на высшие уровни восстановления сознания зависел от варианта клинической формы тяжелой черепно−мозговой травмы и глубины комы, предшествовавшей вегетативному статусу.

Ключевые слова: черепно−мозговая травма, кома, посткоматозные нарушения сознания, вегетативный статус.

CHANGES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICES IN PATIENTS WITH POST−COMATOSE DISORDERS OF CONSCIOUSNESS AFTER SEVERE CRANIOCEREBRAL TRAUMA

O. V. KULYK

Here, the results of clinical and neurological examination of patients with post−comatose disorders of consciousness at different stages of its recovery after severe craniocerebral trauma are analyzed. It is established that these patients, regardless of the stage of recovery of their consciousness, have no specific neurological focal symptomatology, and the forecast for higher levels of recovery of consciousness depended on the variant of the clinical form of severe craniocerebral trauma and the depth of coma, preceding the vegetative status.

Key words: craniocerebral trauma, coma, post−comatose disorders of consciousness, vegetative status.


Завантажити статтю в форматі PDF (149 KB)
Наверх