Інфекційні хвороби

Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Кривонос К. А., Воробйов С. М.
До проблеми профілактики поширення коронавірусної хвороби COVID−19 серед дітей і підлітків шкільного віку
79 - 83
Лядова Т. І., Павлікова К. В., Нартов П. В., Касьян Н. В., Козлов О. П.
Ефективність рибонуклеїнової кислоти у комплексній терапії хворих на інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна − Барр
83 - 88
Волобуєва О. В., Лядова Т. І., Попов М. М., Дорош Д. М., Волобуєв Д. О.
Дослідження динаміки цитокінового профілю у дорослих хворих на вітряну віспу
72 - 75
Веклич К. А., Лядова Т. І., Попов М. М., Гололобова О. В., Сорокіна О. Г.
Загальна характеристика Toll−like−рецепторів та їхньої участі в імунній відповіді
76 - 79
Литвин К. Ю., Шостакович−Корецька Л. Р.
Прогнозування розвитку ВІЛ−асоційованих інфекційних захворювань центральної нервової системи з урахуванням варіацій алелей HLA−DRB1
80 - 83
Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Кривонос К. А., Воробйов С. М.
Основні предиктори прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної хвороби
76 - 82
Малий В. П., Андрусович І. В.
Клініка та ускладнення коронавірусної хвороби COVID−19 з елементами патогенезу
72 - 79
Сорокіна О. Г., Лядова Т. І., Попов М. М., Дорош Д. М., Маланчук С. Г., Гололобова О. В., Гречишкіна Ю. О., Сорокіна А. В.
Вікові особливості перебігу деяких форм герпесвірусної інфекції
79 - 82
Шевченко−Макаренко О. П.
Клінічне значення рівня експресії мікроРНК−29a у хворих на хронічний вірусний гепатит С
83 - 86
Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Нартов П. В., Кривонос К. А., Маслова В. С., Шарапов В. М., Воробйов С. М.
Математична модель прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної інфекції та основні протиепідемічні заходи в Україні
57 - 65
Лядова Т. І., Волобуєва О. В., Шепилєва Н. В., Павлов В. В., Севастьянова Т. В., Шевченко О. О., Волобуєв Д. О.
Клінічна ефективність "Кларитроміцину−МБ" у комплексній терапії хворих на негоспітальну пневмонію
66 - 69
Юрко К. В., Соломенник Г. О, Бондар О. Є., Анциферова Н. В., Гаврилов А. В.
Особливості метаболізму білка гострої фази запалення гаптоглобіну у пацієнтів із хронічними формами HCV−інфекції
70 - 76
Крутько В. С., Николаева Л. Г., Майстат Т. В., Опарин А. А., Рогожин А. В.
Влияние генотипической изменчивости M. tuberculosis на течение туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью
68 - 71
Шевченко−Макаренко О. П., Шостакович−Корецька Л. Р., Досенко В. Є., Древицька Т. І.
МікроРНК−122 як біологічний маркер хронічного вірусного гепатиту С
72 - 75
Боброва О. В., Нартов П. В., Кривонос К. А., Загороднєва О. В.
Шляхи вирішення проблеми профілактики та основні реабілітаційні заходи при токсоплазмозі в Україні
76 - 82
Литвин К. Ю., Шостакович−Корецька Л. Р., Чикаренко З. О., Кушнєрова О. А., Будаєва І. В., Білоконь О. О.
Клінічні паралелі при інфекційних захворюваннях центральної нервової системи у пацієнтів із ВІЛ
83 - 87
Грек І. І., Рогожин А. В., Кушнір В. Б., Заікіна Ю. О., Кочуєва М. М.
Якість життя хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в умовах уживання алкоголю
88 - 92
Шепилева Н. В., Швайченко А. А.
Хроническая HCV−инфекция как предиктор тяжести течения заболеваний (случай из практики)
79 - 82
Веклич К. А.
Елімінація вірусу кору: вирішені питання та майбутні виклики
83 - 88
Волобуева О. В., Шустваль Н. Ф., Лядова Т. И., Волобуев Д. А.
Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных ветряной оспой
70 - 75
Пашков І. В., Федорова С. Ф.
Безпосередні результати лікування нуклеотидними/нуклеозидними аналогами у хворих на хронічний гепатит В
76 - 80
Козько В. Н., Юрко Е. В., Анцыферова Н. В., Христенко Н. Е., Соломенник А. О.
Малоинвазивная диагностика тяжести фибротических изменений печени у больных хроническим гепатитом С
80 - 85
Нартов П. В., Якущенко В. А., Боброва О. В., Винникова Н. В.
Оптимизация ранней диагностики острых бактериальных менингитов
86 - 88
Козько В. Н., Юрко Е. В., Соломенник А. О., Гаврилов А. В.
Особенности липидного обмена у ВИЧ−инфицированных лиц, больных хроническим гепатитом С, и пациентов с ко−инфекцией ВИЧ/HCV
64 - 67
Литвин К. Ю.
Бета−2−мікроглобулін у спинномозковій рідині та сироватці крові при ВІЛ−асоційованих неврологічних захворюваннях
68 - 73
Сохань А. В.
Клініко−лабораторна характеристика гострих менінгококових та пневмококових нейроінфекцій у дорослих на сучасному етапі
74 - 78
Рогожин А. В.
Прогнозирование тяжести течения химиорезистентного туберкулеза легких в зависимости от генотипов MБТ
79 - 83
Лядова Т. И., Волобуева О. В., Гололобова О. В., Шепилева Н. В.
Типы иммунного ответа при различных формах Эпштейна − Барр−вирусной инфекции
70 - 76
Бодня Е. И., Боброва О. В.
Cопоставление динамики показателей иммунитета больных хроническим приобретенным токсоплазмозом при различных видах терапии
77 - 88
Шустваль Н. Ф., Волобуева О. В., Лядова Т. И.
Диагностика и лечение герпесвирусного миокардита при ветряной оспе у взрослых
87 - 92
Сохань А. В.
Полімеразна ланцюгова реакція в діагностиці гострих нейроінфекцій у дорослих
93 - 95
Градиль Г. И., Губина−Вакулик Г. И., Терешин В. А., Лобойко К. Н., Ярош В. А., Клапоух В. А., Ходаш Э. М., Гойденко А. А., Борзенкова И. В., Левинский В. Л.
Клинический анализ летального случая при гриппе А (H1N1)pdm, осложненном пневмонией, обусловленной Klebsiella pneumoniae в послепандемическом периоде, на фоне экстракорпоральной мембранной оксигенации
72 - 77
Козько В. Н., Сохань А. В., Зоц Я. В., Кононенко А. Э., Павлов В. В., Гаврилов А. В., Христенко Н. Е., Анциферова Н. В., Калюжный В. А.
Биохимические показатели цереброспинальной жидкости больных острыми менингококковыми и энтеровирусными менингитами
70 - 74
Нартов П. В.
Якісне і кількісне визначення пептидоглікану у хворих на гнійні бактеріальні менінгіти за допомогою плазми личинок тутового шовкопряду
74 - 76
Подорожная А. С.
Клинико−эпидемиологический мониторинг противодифтерийной неспецифической иммунной защиты детей на этапах течения гепатита А
77 - 80
Гололобова О. В.
Особенности иммунорегуляции у пациентов с НСV−инфекцией
81 - 87
Малый В. П., Ж. Абду
Актуальные вопросы профилактики малярии
86 - 89
Дзюблик І. В., Обертинська О. В., Соломко Ю. О.
Детекція бокавірусу 1−го типу у дітей із клінічними проявами гострої респіраторної вірусної інфекції
90 - 94
Малый В. П., Абду Ж.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола: клиника, диагностика, профилактика
62 - 67
Мирсайдуллаев М. М., Мамасалиев Н. С.
Влияние профессиональных и некорригируемых факторов риска на развитие повышенного артериального давления у ВИЧ−позитивного населения
68 - 71
Юрко Е. В.
Характеристика цитокинового обмена у пациентов c ко−инфекцией ВИЧ/ХГС
72 - 74
Шустваль Н. Ф., Лядова Т. И., Волобуева О. В.
Кардиальные осложнения при инфекционном мононуклеозе у взрослых пациентов
90 - 95
Чуйков М. Л., Малый В. П., Нартов П. В.
Клинико−диагностическая характеристика хронического гепатита С у медицинских работников
96 - 100
Азизова Г. И., Дадашова А. Р., Вагабова Г. Р., Джафаров Р. Х.
Эндогенные антимикробные пептиды как маркеры инфекционного процесса при талассемии
100 - 103
Скворцов В. В., Тумаренко А. В.
Основные подходы к этиотропной терапии вирусных гепатитов
70 - 74
Малый В. П., Бойко В. В., Лядова Т. И., Гололобова О. В.
Клинические особенности течения вирусного гепатита А в зависимости от генотипа HAV и типа иммунного ответа организма
75 - 80
Козько В. Н., Анцыферова Н. В., Соломенник А. О.
Клинико−эпидемиологические особенности хронического гепатита С на современном этапе
69 - 72
Боброва О. В.
Сопоставление клинического эффекта различных видов комплексной терапии больных хроническим приобретенным токсоплазмозом в стадии обострения
73 - 77
Лавриненко М. В., Ревенко Ж. А.
Адаптационно−компенсаторные возможности организма человека при демодекозе
78 - 81
Малый В. П., Лядова Т. И., Волобуева О. В., Гололобова О. В.
Молекулярная эпидемиология облигатно−гепатотропных вирусов и их влияние на клинические проявления и исходы болезни
89 - 94
Малый В. П., Гололобова О. В.
Новое в лечении энтероинвазивных острых кишечных инфекций
92 - 96
Нартов П. В.
Содержание аммиака и С−реактивного протеина в цереброспинальной жидкости больных бактериальными и вирусными менингитами
97 - 99
Малый В. П., Чуйков М. Л.
Вирусный гепатит С как профессиональная патология работников здравоохранения
106 - 109
Мамедов М. К., Дадашева А. Э.
Возможности пpименения задаксина для совеpшенствования пpотивовиpусного лечения больных хpоническим гепатитом С
109 - 113
Козько В. Н., Соломенник А. О., Бондарь А. Е., Могиленец Е. И., Меркулова Н. Ф., Юрко Е. В.
Особенности спефического и неспецифического иммунного ответа при HCV−инфекции
76 - 81
Бондаренко А. В., Похил С. И., Тимченко Е. Н.
Сероиммунологический мониторинг уровня специфических антител против микроорганизмов рода Bartonella
82 - 84
Нартов П. В.
Полимеразная цепная реакция в диагностике острых менингитов бактериальной и вирусной этиологии
85 - 87
Малый В. П., Бойко В. В., Лядова Т. И.
Клинические особенности течения вирусного гепатита А в зависимости от его генотипа и типа иммунного ответа организма
95 - 98
Бондаренко А. В.
Бациллярный ангиоматоз
99 - 102
Нартов П. В.
Цитокиновый профиль у больных острыми менингитами бактериальной и вирусной этиологии
103 - 105
Малый В. П., Шепилева Н. В., Ткаченко Л. В.
Клещевые инфекции в Харьковской области
99 - 102
Агаева Н. А.
Микробиологическая и иммунологическая характеристика пародонтитов и гингивитов с актиномикотической этиологией
103 - 106
Малый В. П., Винникова Н. В., Нартов П. В.
Полимеразная цепная реакция в диагностике менингококкового менингита
86 - 90
Аскарова С. В., Султанов С. Н.
Влияние герпетической инфекции на морфологию хориальной ткани и состояние тромбоцитов у беременных
90 - 95
Малый В. П., Лядова Т. И., Волобуева О. В.
Современные направления медикаментозного лечения герпесвирусных инфекций
76 - 79
Чобанов Р. Э., Мамедов Р. М.
Особенности клинического течения и эффективность лечения воспалительных заболеваний пародонта, ассоциированных Helicobacter pylori
80 - 83
Гречушников В. Б., Нелюбин В. Н., Молчанов О. В.
Состояние внешнесекреторной функции поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом, инфицированных Helicobacter Pylori
102 - 108
Новрузова М. С.
Информативность разных методов лабораторной диагностики при лейшманиозах
109 - 112
Дудник В. М., Мороз Л. В., Медражевская Я. А.
Нарушения липидного обмена у детей при хроническом гепатите С
118 - 122
Малый В. П., Шепилева Н. В., Волобуева О. В., Гриненко В. А.
Лайм−боррелиоз: современное состояние проблемы
123 - 126
Малый В. П., Нартов П. В., Лядова Т. И.
Содержание лактоферрина в цереброспинальной жидкости больных острыми менингитами
81 - 84
Мороз Л. В., Шкондина Е. Ф., Дудник В. М., Куляс С. М.
Оксидативный стресс у больных хроническим гепатитом С
84 - 87
Курбанов А. И.
Антиоксидантные ферменты микроорганизмов: патогенетическая значимость и перспективы использования в медицине
105 - 109
Малый В. П., Волобуева О. В., Лядова Т. И.
Амебиаз: клинические проявления, диагностика, терапия
110 - 117
Ходак Л. А., Ржевская О. А.
Современные особенности инфекционного мононуклеоза
84 - 88
Малый В. П., Волобуева О. В.
Перспективы использования клеточной терапии при хронических диффузных заболеваниях печени
89 - 92
Андрейчин М. А., Завиднюк Н. Г.
Современная комбинированная терапия герпетических инфекций
90 - 93
Малый В. П., Волобуева О. В.
Клещевой энцефалит
94 - 98
Белоусов Ю. Б., Карпов О. И., Белоусов Д. Ю., Бекетов А. С., Попова Н. Ю., Бойко Е. А.
Место джозамицина в лечении урогенитального хламидиоза: фармакоэкономическое обоснование
86 - 93
Чернобровкина Т. Я.
Эффективность применения фосфоглива у больных гепатитом С
94 - 98
Малый В. П., Полукчи А. К.
Птичий грипп: типичная эмерджентная инфекция
93 - 99
Нелюбин В. Н., Мудров В. П., Панова О. В., Стенина М. А., Киселевич О. К.
Микст−инфекция Mycobacterium tuberculosis, Epstein−Barr virus, Herpes human virus VI у детей
100 - 101
Никифоров В. В., Томилин Ю. Н.
Терапия ботулизма: проблемы и решения
119 - 123
Ходак Л. А., Мушенко Л. В., Ржевская О. А.
Современные подходы к диагностике и лечению больных герпес−вирусными инфекциями
124 - 127
Нелюбин В. Н., Мудров В. П., Скворцов С. В., Кузнецов Е. О.
Инфекционная составляющая и иммунопатология при хронических воспалительных заболеваниях слизистой оболочки гастродуоденальной области
128 - 131
Пеньков Д. Б., Чирюкина О. И.
Современные представления о НСV−инфекции
99 - 102
Андрейчин М. А., Рандюк Ю. А.
Перинатальное инфицирование вирусом гепатита В и С: патоморфологические механизмы и морфофункциональное состояние плаценты
103 - 106
Чернобровкина Т. Я., Жаров С. Н., Лучшев В. И.
Некоторые аспекты антителогенеза вирусного гепатита С
107 - 110
Лучшев В. И., Бурова С. В., Соколова Л. В.
Эндолимфатическая антибактериальная терапия брюшного тифа
128 - 131
Шостакович−Корецкая Л. Р., Дзяк Л. А., Маврутенков В. В.
Герпесвирусная инфекция Эпштейна−Барр у больных рассеянным склерозом
132 - 134
Андрейчин М. А., Копча В. С., Нычик Н. А.
Тяжелый острый респираторный синдром
98 - 102
Ходак Л. А., Книженко О. В., Захарченко Н. М.
Герпес−вирусные заболевания
103 - 106
Наверх