Акушерство і гінекологія

Лазуренко В. В., Тертишник Д. Ю., Борзенко І. Б., Остапенко В. Р., Тіщенко О. М.
Перебіг вагітності та пологів у жінок із цукровим діабетом та плацентарною дисфункцією
29 - 34
Залюбовська О. І., Грищенко В. В.
Стан системи згортання крові вагітних жінок на фоні тромбофілії та обтяженого акушерського анамнезу
35 - 38
Семененко І. В.
Лікування психоемоційних розладів методом нейрофідбеку у жінок із безпліддям та пренатальним стресом в анамнезі
38 - 42
Авраменко Н. В., Грідіна І. Б.
Дисменорея: особливості етіопатогенезу та лікування
29 - 31
Вєсіч Т. Л., Тучкіна І. О., Таравнех Д. Ш.
Антиоксидантний захист організму пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом залежно від ступеня його поширення
32 - 35
Хоботна І. М., Нечай О. С., Самохвалова А. В., Шаргородська Є. Б., Ковалів І. Б., Школьник О. С.
Аналіз чинників ризику перинатальної патології у жінок із цукровим діабетом, які проживають у Львівській області
36 - 41
Пасієшвілі Н. М., Лупояд В. С., Мошко Ю. О., Ільченко В. О.
До питання про нетримання сечі у жінок
30 - 32
Авраменко Н. В., Грідіна І. Б.
Можливості використання комбінованих оральних контрацептивів другого покоління у жінок із надлишковою масою тіла
33 - 36
Лецин Д. В.
Особливості електроенцефалографії в регуляції вегетативної нервової системи у жінок із безпліддям
37 - 43
Вєсіч Т. Л., Тучкіна І. О., Таравнех Д. Ш.
Порівняльна оцінка біохімічного та гормонального профілів жінок із синдромом полікістозних яєчників
52 - 56
Алексєєва О. С., Лазуренко В. В., Лященко О. А., Сафонов Р. А., Стрюков Д. В., Афанасьєв І. В.
Аномальні маткові кровотечі у жінок із патологією щитоподібної залози (огляд літератури)
57 - 64
Качайло І. А.
Лікувальна тактика при гіперпластичних процесах ендометрію з урахуванням морфологічних особливостей його структури
65 - 69
Козуб М. І., Кандиба Л. І., Сикал І. М., Ольховська В. М., Сокол М. П.
Істмоцеле: етіологія, клініка, діагностика та лікування (огляд літератури)
52 - 55
Міхановський О. А., Сухіна О. М., Артамонова Н. О., Харченко Ю. В.
Комбіноване лікування хворих на рак ендометрію I−II (Т1−2N0M0) стадій з урахуванням рівня експресії молекулярно−біологічних маркерів пухлини
38 - 41
Козуб М. М.
Сучасні аспекти відновлення репродуктивної функції пацієнток, які перенесли оперативні втручання з приводу трубної вагітності
42 - 46
Кузьміна І. Ю., Кузьміна О. А.
Сучасні принципи ведення жінок з аномальними матковими кровотечами з урахуванням стану системи згортання крові
34 - 40
Доленко О. В.
Етіопатогенетичні аспекти, клініко−діагностичні критерії та комплексний підхід до лікування метаболічного синдрому у жінок репродуктивного віку
40 - 44
Козуб М. І., Гирман Л. І., Козуб М. М., Сокол М. П.
30−річний клінічний досвід діагностики та лікування ендометріоїдних кіст яєчників у пацієнток репродуктивного віку
21 - 24
Лазуренко В. В., Тертишник Д. Ю., Борзенко І. Б., Лященко О. А., Овчаренко О. Б., Медвєдєва М. О.
Плацентарна дисфункція у вагітних із цукровим діабетом. сучасні підходи до розродження
25 - 28
Пасієшвілі Н. М., Лупояд В. С., Карпенко В. Г., Ільченко В. О.
Принципи гормонозамісної терапії у жінок у клімактеричному періоді
29 - 31
Спасова В. Л., Колева Л. І., Попова М. А., Петкова В. Б., Димитров М. В.
Зв'язок між рівнем вітаміну B12 під час вагітності та передчасними пологами й ризиками для здоров'я матері
32 - 38
Вєсіч Т. Л., Таравнех Д. Ш.
Особливості системи гемостазу у жінок із тромбофілією як один із причинних факторів невдалих спроб екстракорпорального запліднення
29 - 32
Пасієшвілі Н. М., Лупояд В. С., Ільченко В. О., Мошко Ю. О.
Антифосфоліпідний синдром і вагітність
20 - 22
Лазуренко В. В., Звягіна Н. Ю.
Сучасний стан проблеми дискоординованої пологової діяльності
23 - 30
Щербаков А. Ю., Меликова Т. А., Шаповал Д. Н.
Современные подходы к лечению осложнений периода гестации у женщин с болезнью Грейвса
31 - 34
Борзенко І. Б., Лазуренко В. В.
Роль гестаційної ендотеліопатії у розвитку затримки росту плода у вагітних із плацентарною дисфункцією
33 - 37
Луцький А. С.
Особливості формування піноподій в ендометрії залежно від підтримки лютеїнової фази циклу у програмах екстракорпорального запліднення
38 - 43
Вєсіч Т. Л., Качайло І. А.
Диференційні підходи до вибору лікувальної тактики у хворих на гіперпластичні процеси ендометрію
32 - 36
Новикова А. А.
Клинико−параклиническая характеристика аномальных маточных кровотечений в пубертате
36 - 39
Садчикова М. В., Синявина Л. В., Отченаш Н. Н.
Роль гормонотерапии в лечении раннего рака молочной железы у пременопаузальных женщин
40 - 44
Пасиешвили Н. М., Лупояд В. С., Ильченко В. А., Мошко Ю. А.
Плацентарная дисфункция (недостаточность) и задержка роста плода (обзор литературы)
43 - 51
Вєсіч Т. Л., Тучкіна І. О., Гузь І. А., Благовещенський Р. Є.
Біомолекулярні маркери у патогенезі розвитку гіперпластичних процесів ендометрію
52 - 57
Козуб М. Н.
Эффективность экстракорпорального оплодотворения у пациенток с невосстановленной репродуктивной функцией после лапароскопического лечения прогрессирующей трубной беременности
57 - 60
Потапова Л. В., Липко О. П., Мерцалова О. В., Чехунова А. А.
Роль иммунологических факторов инвазивности в патогенезе генитального эндометриоза
35 - 38
Новікова А. А.
Клініко−лабораторна характеристика аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду
39 - 41
Тучкина И. А., Касилова О. Ю., Новикова А. А.
Диагностика и лечение девочек−подростков с аномальными маточными кровотечениями с учетом характера биоценоза влагалища
33 - 36
Кузьміна І. Ю., Жулікова М. В.
Діагностичні критерії синдрому полікістозних яєчників
37 - 39
Грищенко М. Г., Луцький А. С., Паращук В. Ю., Правдюк О. І., Ігнатов О. В.
Оцінка ефективності преімплантаційного генетичного тестування на анеуплоїдії при використанні екстракорпорального запліднення у пацієнток старшого репродуктивного віку
40 - 44
Весич Т. Л., Таравнех Д. Ш.
Ароматазная активность как объективный маркер проведения криообработки полости матки при гиперпластических процессах эндометрия
35 - 40
Авраменко Н. В., Кабаченко О. В., Барковський Д. Є., Копійка В. В.
Загальноклінічні, біохімічні показники та рівень гормонів периферичної крові жінок в умовах синдрому гіперстимуляції яєчників
41 - 45
Феськов В. О., Тучкіна І. О., Лазуренко В. В.
Перебіг та закінчення вагітності у жінок із ендометріозом яєчників після застосування допоміжних репродуктивних технологій
47 - 51
Щербаков А. Ю., Меликова Т. А., Шаповал Д. Н.
Роль тиреоидных гормонов в функционировании репродуктивной системы женщин
51 - 54
Луцький А. С., Омельченко О. А.
Порівняльний аналіз морфологічного і гістохімічного стану ендометрію після отримання ооцитів при різних схемах підтримки лютеїнової фази
55 - 59
Грищенко М. Г., Луцький А. С., Паращук В. Ю.
Оцінка ефективності екстракорпорального запліднення після перенесення вітрифікованих бластоцист у природному циклі та із застосуванням замісної гормональної терапії
42 - 46
Лупояд В. С., Пасиешвили Н. М., Мошко Ю. А., Ильченко В. А.
Практические вопросы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия
47 - 52
Хамзин И. З., Соломатина А. А., Тюменцева М. Ю., Братчикова О. В., Стрыгина В. А.
Современные методы гемостаза и овариальный резерв при органосохраняющих операциях на яичниках
39 - 44
Козуб М. Н.
Методика реабилитации пациенток с прогрессирующей трубной беременностью после органосохраняющего оперативного лечения с применением противоспаечных барьеров
44 - 48
Щербина Н. А., Весич Т. Л., Щербина И. Н., Таравнех Д. Ш.
Состояние рецепторов эндометрия при гиперпластических процессах у женщин в перименопаузе
37 - 40
Кузьмина И. Ю., Кузьмина О. А.
Состояние гиперпластического эндометрия в зависимости от активности ферментов у женщин в перименопаузе
41 - 44
Доленко О. В.
Лечение экзо− и эндоцервицитов, ассоциированных с неспецифической микст−инфекцией нижнего отдела гениталий, у женщин репродуктивного возраста
44 - 47
Яковлева Е. А., Демина О. В., Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А.
Плацентарная дисфункция
47 - 51
Щербаков А. Ю., Меликова Т. А.
Клинико−патогенетическое значение нарушений в системе гемостаза у беременных с аутоиммунным тиреоидитом
39 - 42
Лупояд В. С., Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А.
Диагностика анеуплоидии в I и II триместрах беременности
42 - 44
Лупояд В. С., Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А.
Некоторые аспекты ультразвукового исследования в акушерстве
33 - 37
Доленко О. В.
Дифференциальные критерии эхографии и лечение узловой лейомиомы матки у женщин репродуктивного возраста
38 - 41
Кузьмина И. Ю., Кузьмина О. А.
Роль системы гемостаза в патогенезе развития плацентарной дисфункции
29 - 31
Таравнех Д. Ш.
Состояние иммунологического статуса и цитокинов при экстракорпоральном оплодотворении у женщин с тромбофилией
32 - 35
Щербина Н. А., Таравнех Д. Ш.
Патогенетические факторы риска неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения у женщин с тромбофилией
35 - 38
Чернобай Л. В., Тищенко А. Н., Лазуренко В. В., Мурызина И. Ю., Юркова О. В.
Роль нарушения цитокинового профиля в снижении фертильности
38 - 43
Окоро Бонавентуре Уче
Современные подходы к выбору лечебной тактики ведения больных с миомой матки
43 - 46
Пасієшвілі Н. М.
Вплив інфекційних чинників на рівень перинатальної захворюваності та смертності у недоношених новонароджених
42 - 48
Кузьмина И. Ю.
Состояние иммунологических факторов и цитокинов при плацентарной недостаточности
48 - 51
Козуб М. Н.
Особенности послеоперационного спайкообразования у пациенток с трубной беременностью
51 - 55
Щербина Н. А., Му'авия Салем Насер Альмарадат
Современные подходы к диагностике и лечению истмико−цервикальной недостаточности
37 - 41
Козуб М. М., Ольховська В. М.
Допоміжні репродуктивні технології у жінок із безпліддям після хірургічного лікування трубної вагітності
42 - 46
Доленко О. В.
Состояние иммунитета у женщин репродуктивного возраста с хроническим рецидивирующим вагинальным кандидозом
47 - 49
Щербина Н. А., Алайя Ламиа
Этиопатогенетические аспекты пролапса гениталий у женщин в перименопаузе
16 - 20
Михановский А. А., Круговая И. Н., Щит Н. Н., Харченко Ю. В., Теплова М. А.
Пути улучшения результатов лечения запущенных форм рака яичников
21 - 25
Щербина Н. А., Выговская Л. А.
Влияние внутриутробного инфицирования плода на обмен кальция и магния у беременных с урогенитальной инфекцией
34 - 38
Жемела Н. И.
Дефицит витамина D у женщин с угрозой прерывания беременности и бактериальным вагинозом
39 - 42
Щербина Н. А., Му'авия Салем Насер Альмарадат
Оценка эффективности методов коррекции истмико−цервикальной недостаточности с помощью лазерной допплеровской флоуметрии
43 - 46
Козуб Н. И., Козуб М. Н.
Перспективы применения клеточной терапии в восстановлении сократительной функции оперированных маточных труб
40 - 44
Асланова Р. А., Долгун З. Н. Э., Сайин Н. Д.
Аквапорины и их роль в нормальной и преэкламптической плаценте
45 - 49
Козуб М. І., Хурцилава Н. Р., Сокіл М. П., Козуб М. М., Гирман Л. І., Ольховська В. М.
Сучасний погляд на проблему перекруту яєчників у жінок репродуктивного віку
37 - 40
Пасиешвили Н. М., Лупояд В. С., Агафонова Н. И., Мошко Ю. А.
Преждевременные роды: опыт Харьковского областного клинического перинатального центра по выхаживанию недоношенных новорожденных
41 - 44
Щербина М. О., Макаренко М. В.
Значення ангіогенних чинників росту в прогнозуванні розвитку синдрому затримки росту плода
45 - 48
Тучкина И. А., Гиленко Ж. О., Калашник Н. В., Выговская Л. А.
Клинико−гормональная характеристика и терапия девушек с гиперплазией эндометрия на фоне анемии
87 - 91
Синявина Л. В.
Особенности патогенеза фиброзно−кистозной мастопатии с превалированием кистозного компонента
92 - 96
Лупояд В. С., Пасиешвили Н. М.
Тератогенные факторы, токсикология и пороки развития плода
50 - 55
Макаренко М. В., Кузьмина И. Ю.
Состояние фетоплацентарного комплекса при нарушениях формирования ворсинчатого дерева при синдроме задержки роста плода
55 - 58
Щербина Н. А., Говсеев Д. А.
Современные клинико−патогенетические аспекты диагностики и лечения пациенток с эктопией шейки матки
58 - 64
Галич С. Р., Туренко А. В., Мандрик Ю. А., Тимофеева С. В.
Комплексное лечение острых воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста с хронической патологией гепатобилиарной системы
64 - 68
Щербина Н. А., Лазуренко В. В., Пасиешвили Н. М., Антонян М. И.
Профилактика перинатальных осложнений у беременных после применения вспомогательных репродуктивных технологий
44 - 50
Кузьмина И. Ю., Калиновская О. И., Кузьмина О. А., Федорченко В. А.
Современные аспекты комплексной терапии рецидивирующей папилломавирусной инфекции
51 - 55
Тимофеева С. В.
Медикаментозно−физиотерапевтическое лечение при патологии шейки матки воспалительного генеза у женщин репродуктивного возраста
56 - 60
Лупояд В. С., Щедров А. А.
Опасен ли для беременности вирус простого герпеса?
30 - 32
Синявина Л. В.
Основные аспекты патогенеза фиброзно−кистозной мастопатии
33 - 37
Макаренко М. В.
Клинико−диагностическое значение антифосфолипидных антител в прогнозировании синдрома задержки роста плода
38 - 40
Лупояд В. С., Пасиешвили Н. М.
Роды после кесарева сечения: оправдан ли риск?
62 - 65
Андреев А. В., Губина−Вакулик Г. И.
Перинатальная гипоксия как причина патологических изменений надпочечников плодов и новорожденных
65 - 69
Кузьмина О. А.
Особенности липидного спектра крови у больных с аденоматозной и железистой гиперплазией эндометрия
69 - 71
Питько В. А., Логинова О. А., Ткачев А. И.
Определение антимюллерова гормона и допплерометрические исследования кровоснабжения яичников в диагностике синдрома слабого ответа яичников
72 - 75
Грищенко Н. Г.
Современные аспекты профилактики синдрома гиперстимуляции яичников
67 - 73
Козуб Н. И., Сокол М. П.
Этиопатогенетические подходы к дифференцированному лечению и восстановлению репродуктивной функции при синдроме поликистозных яичников
74 - 77
Весич Т. Л., Таравнех Д. Ш.
Роль тромбофилии в структуре этиопатогенеза женского бесплодия
78 - 81
Лупояд В. С.
Привычный самопроизвольный аборт
53 - 57
Архипкина Т. Л.
Оценка критериев овариального резерва в диагностике синдрома поликистозных яичников
58 - 61
Кузьмина И. Ю.
Роль показателей иммунитета беременных для прогноза развития фетоплацентарной недостаточности
48 - 50
Щербаков А. Ю., Тихая И. А., Щербаков В. Ю., Новикова Е. А.
Плацентарная дисфункция на фоне эндокринной патологии
50 - 53
Кузьмина И. Ю., Ткачева О. В., Щербина Н. А., Щербина И. Н., Липко О. П., Кузьмина О. А.
Способ подготовки эндометрия к имплантации у женщин с эндокринной формой бесплодия
63 - 67
Перцева Т. А., Киреева Т. В., Кравченко Н. К.
Особенности течения пневмонии при беременности − взгляд на проблему с позиции семейного врача
67 - 71
Кузьмина И. Ю.
Этиопатогенетические подходы к терапии гиперплазии эндометрия
50 - 55
Щербина И. Н.
Иммунно−нейроэндокринные взаимосвязи в развитии перименопаузальной патологии
56 - 60
Архипкина Т. Л., Любимова Л. П., Тяжелова О. В.
Секреция антимюллерового гормона у больных с синдромом поликистозных яичников на фоне терапии диане−35
61 - 64
Щербаков А. Ю., Гладкова Т. А., Щербаков В. Ю.
Особенности повторного родоразрешения у женщин после абдоминального кесарева сечения
65 - 67
Лупояд В. С., Бородай И. С., Аралов О. Н., Щербина И. Н.
Привычное невынашивание беременности: современный взгляд на старую проблему (обзор литературы)
54 - 60
Кузьмина И. Ю., Пасиешвили Н. М., Пащенко О. Н., Кузьмина О. А.
Дифференцированные подходы к выбору лечебной тактики у больных с гиперпластическими процессами эндометрия
61 - 64
Щедров А. А., Кузьмина И. Ю.
Оценка эндотелийзависимой вазодилятации при аномалиях родовой деятельности
78 - 81
Шаповал Д. Н.
Аутоиммунные заболевания щитовидной железы и беременность
82 - 84
Скорбач Е. И., Щербина И. Н., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В.
Постгистерэктомические нарушения и профилактика их развития
27 - 31
Самар Абузаид, Кузьмина И. Ю.
Состояние липидного спектра крови у женщин с гиперпролактинемией и эндокринным бесплодием
32 - 34
Дашкевич В. Е., Кирильчук М. Е.
Врожденные пороки сердца и беременность
79 - 84
Грищенко Н. Г., Геродес А. Г., Перлыгин И. В.
Влияние терапии препаратами экстракта плаценты на динамику показателей клеточного звена иммунитета в периферической крови и фолликулярной жидкости пациенток с трубно−перитонеальным бесплодием
84 - 89
Абдуллаев Р. Я., Доленко О. В., Щербаков А. Ю., Тамм Т. И., Сенчук А. Я.
Этиопатогенетические аспекты и ультразвуковая диагностика недостаточности лютеиновой фазы и синдрома лютеинизации неовулировавшего фолликулла
78 - 81
Грищенко Н. Г.
Маркеры апоптоза как предикторы эффективности вспомогательных репродуктивных технологий
82 - 86
Овчинникова О. В., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Антонян М. И.
Железодефицитная анемия у беременных: новые подходы к лечению
56 - 62
Грищенко Н. Г.
Возможности конфокальной сканирующей лазерной микроскопии применительно к оценке процессов апоптоза в яйцеклетках
63 - 66
Джабраилзаде С. М.
Комплексное лечение урогенитального микоплазмоза у беременных
67 - 69
Самар Абузаид, Кузьмина И. Ю.
Современные аспекты терапии эндокринного бесплодия при гиперпролактинемии
38 - 40
Козуб Н. И., Козуб М. Н.
Первый опыт использования радиоволновой энергии при лечении гинекологических больных
41 - 44
Мирзоева Т. Н.
Морфофункциональные изменения плаценты при цитомегаловирусной инфекции
44 - 48
Керимова И. М.
Эффективность медикаментозной терапии хронической венозной недостаточности I и II стадий у беременных
49 - 51
Куричева Н. Ю., Кузьмина И. Ю.
Выбор метода лечения маточных кровотечений в перименопаузальном периоде
51 - 54
Загребельная И. В.
Современные аспекты патогенеза и лечения эндокринного бесплодия
55 - 59
Султанова С. Г.
Причины разрывов промежности и их лечение
60 - 62
Према Картик
Патогенез поздних гестозов беременных
62 - 66
Курбанов Д. Д., Алиева Т. М., Рахманова Д. Р.
Изменение содержания эссенциальных и токсичных микроэлементов крови беременных при хроническом пиелонефрите
46 - 50
Коваль Г. Н., Цмур О. В., Тимкович М. А.
Особенности микробиоценозов влагалища и роль бактериального фактора у беременных с угрозой прерывания беременности
50 - 54
Аскерова Т. А., Велиева Г. А.
Семейный случай глюкозо−6−фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы среди новорожденных
55 - 57
Сафонова И. Н., Лукьянова И. С., Сафонов Р. А.
Реактивность сердечной деятельности плода в ІІІ триместре гестации у беременных при воспалительных заболеваниях почек
56 - 61
Щербина И. Н.
Патогенетические аспекты развития перименопаузального синдрома
62 - 68
Грищенко О. В., Сторчак А. В., Струк Т. А.
Комплексная фитотерапия климактерического синдрома
69 - 74
Артемова Л. А., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Антонян М. И.
Дисфункциональные маточные кровотечения: новые подходы к терапии
39 - 45
Сафонова И. Н.
Фетальная внутрисердечная гемодинамика в ІІІ триместре гестации при воспалительных заболеваниях почек у беременных
46 - 49
Щербаков А. Ю., Си Юе
Особенности лактационной функции родильниц
56 - 59
Свиридова В. В.
Состояние сексуального здоровья женщин до и после различных гинекологических операций
60 - 63
Щербаков А. Ю., Чен Шуи, Щербаков В. Ю.
Патогенетические особенности невынашивания беременности с исходом в неразвивающуюся беременность
49 - 51
Сафонова И. Н.
Прогнозирование риска акушерских осложнений у беременных с воспалительными заболеваниями почек методом допплерометрии кровотока маточных артерий
52 - 54
Грищенко Н. Г.
Системно−структурный анализ репродуктивного здоровья
55 - 58
Стаселович Л. Ю., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В.
Роль некоторых иммунологических и гуморальных факторов в прогнозировании перенашивания беременности
65 - 69
Курилина Т. В., Давыдова Ю. В.
Современные стратегии профилактики и лечения гипоксических повреждений у новорожденных
70 - 72
Клименко Т. М., Воробьева О. В., Герасимов И. Г.
Апоптоз и некроз лимфоцитов крови in vitro у недоношенных новорожденных с некротизирующим энтероколитом
73 - 75
Давыдова Ю. В., Битаева В. А.
Восстановление репродуктивной функции у женщин с нарушениями тиреоидного гомеостаза и репродуктивными потерями в анамнезе
92 - 95
Ольховик В. Л.
Гестационный транзиторный тиреотоксикоз
96 - 98
Свиридова В. В.
Заместительная гормональная терапия после экстирпации или надвлагалищной ампутации матки
99 - 101
Кузьмина О. А.
Влияние антагонистов кальция на продукцию биологически активных веществ, гормонов, иммунологических факторов и цитокинов у рожениц с нарушенной родовой деятельностью
62 - 66
Щербина И. Н., Мерцалова О. В., Лазуренко В. В.
Клинико−иммунологическая характеристика адаптационных механизмов у женщин в период перименопаузы
67 - 70
Щербина И. Н., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В.
Клинико−патогенетические аспекты перименопаузального остеопороза
65 - 70
Перчик О. А.
Изменение микрофлоры влагалища женщин с урогенитальными расстройствами в период климактерия под действием препарата овестин и криоконсервированного экстракта плаценты
71 - 73
Дашкевич В. Е., Давыдова Ю. В.
Рак щитовидной железы и беременность
70 - 74
Козуб Н. И., Губина−Вакулик Г. И., Козуб М. Н.
Оптимизация лапароскопической методики лечения тератомы яичника у женщин репродуктивного возраста
75 - 80
Дашкевич В. Е., Герзанич С. Е.
Влияние йодного дефицита на плод и новорожденного
56 - 60
Кузьмина О. А.
Проблема регуляции родовой деятельности в современном акушерстве
61 - 64
Шимановский Н. Л.
Применение магниторезонансной визуализации с контрастным усилением при диагностике эндометриоза
73 - 76
Попова С. С.
Антропометрические исследования в диагностике эндокринопатий, сопровождающихся поликистозом яичников
77 - 79
Савельева Г. М., Бреусенко В. Г., Голова Ю. А., Каппушева Л. М., Шилина Е. А., Мишиева О. И., Штыров С. В.
Современнные методы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия в постменопаузе
73 - 77
Щербаков А. Ю.
Кольпоцитологическая характеристика угрожающего аборта
78 - 80
Попова С. С.
Надпочечниковая форма синдрома поликистозных яичников: новый взгляд на старую проблему
81 - 83
Савельева Г. М., Бреусенко В. Г., Краснова И. А., Капранов С. А.
Эмболизация маточных артерий при миоме матки как альтернатива хирургическому лечению
74 - 79
Каппушева Л. М., Егикян Н. М., Сущевич Л. В.
Трансвагинальная гидролапароскопия − возможности использования у пациенток с бесплодием
80 - 85
Грищенко В. И., Яковлева Е. А., Петренко А. Ю., Никитченко Ю. В.
Состояние свободнорадикального окисления фолликулярной жидкости яичника человека после длительного криоконсервирования
86 - 90
Венцковская И. Б.
Диагностика и лечение предменструальных расстройств
76 - 81
Щербаков В. Ю.
Современные представления о заболеваниях щитовидной железы у беременных
82 - 85
Грищенко В. И., Липко О. П., Рубинская Т. В., Потапова Л. В., Щербина И. Н.
Новые подходы к исследованию патогенеза и диагностике прегестоза
114 - 116
Егоров А. А.
Современный подход к тактике ведения и лечения беременных, страдающих гипертонической болезнью
117 - 121
Грищенко В. И., Щербина Н. А., Липко О. П., Потапова Л. В., Щербина И. Н.
Место и роль лапароскопии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
71 - 73
Усанов В. Д., Береснева И. Ю.
Абляция эндометрия как альтернатива радикальному хирургическому лечению рецидивирующих гиперпластических процессов эндометрия
74 - 76
Верткин А. Л., Ткачева О. Н., Кривцова Е. В., Волохова Р. Ю.
Неотложные экстрагенитальные состояния у беременных и их лечение на догоспитальном этапе
80 - 87
Грищенко В. И., Мерцалова О. В., Лазуренко В. В.
Перинатальное гипоксическое поражение ЦНС плода: профилактика и реабилитационная терапия в период ранней новорожденности
88 - 90
Коломийцева А. Г., Диденко Л. В., Скрипченко Н. Я., Жабченко И. А., Жайворонок С. А., Гурская М. В.
Осложнения беременности при лейомиоме матки
91 - 94
Щербаков А. Ю., Зару Мох'д Али, Щербаков В. Ю.
Лактационная функция у родильниц и факторы, способствующие ее нарушению
56 - 58
Жадан И. А.
Возможности пренатального ультразвукового исследования последа при внутриутробных инфекциях
59 - 62
Щербаков А. Ю., Бердиков А. Я., Щербаков В. Ю., Кравченко П. В.
Гестационный сахарный диабет
70 - 74
Беспалько В. В.
Нарушение репродуктивного здоровья студенток
75 - 77
Грищенко В. И., Снурников А. С., Муринец−Маркевич Б. Н., Гришина О. А.
Опыт применения криохирургии в гинекологии
68 - 71
Дашкевич В. Е.
Биоритмические аспекты преэклампсии беременных
72 - 75
Щербаков А. Ю., Сумцов Д. Г., Щербаков В. Ю.
Морфофункциональные особенности плаценты при невынашивании беременности различной этиологии
76 - 80
Савельева Г. М.
Перинатология. Настоящее и будущее
72 - 76
Грищенко В. И., Щербина И. Н.
Эктопия шейки матки: этиология, патогенез, диагностика и лечение
77 - 81
Щербаков В. Ю., Сумцов Д. Г., Щербаков А. Ю.
Пиелонефрит и беременность
82 - 85
Наверх